Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Thebe 100 jaar 

Brabant een eeuw geleden. Een achtergebleven gebied, waar veel armoede heerste. Mensen woonden in slechte woningen, beschikten niet over schoon drinkwater; van riolering was nog geen sprake. Door de slechte persoonlijke hygiëne heersten er veel besmettelijke ziekten, zoals tuberculose en polio. En de zuigelingensterfte was erg hoog. 

Ontstaan van kruisverenigingen 

Gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op besmettelijke ziekten. Maar door gebrek aan kennis en financiële middelen kwam hier niet veel van terecht. Notabelen en de geestelijkheid startten daarom met een particulier initiatief. Hieruit ontstond de oprichting van de plaatselijke kruisverenigingen. In het bestuur zag je vaak de burgemeester, de notaris, de plaatselijke dokter en een geestelijk adviseur. 


Foto Collectie Florence Nightingale Instituut, www.fni.nl

Kruisvereniging: hoge mate van participatie 

Kruisverenigingen werkten op basis van lidmaatschap, dat was een voorwaarde voor het gebruik van diensten. Leden betaalden een lage contributie, soms naar draagkracht. Het rijk en de gemeente zorgden voor aanvullende subsidie, waardoor de diensten voor iedereen toegankelijk waren. Er kwamen wijkzusters in dienst van de kruisverenigingen; vaak waren dat nonnen uit het klooster. 

Kruisverenigingen in de regio ontstonden op diverse momenten. Zo was de kruisvereniging in Oisterwijk de eerste (1909) en werd in Diessen de kruisvereniging pas opgericht na de oorlogsjaren (1957). In Tilburg werd de kruisvereniging in december 1919 opgericht. Deze datum houden we aan om het honderdjarig bestaan van Thebe te vieren. 

De kruisverenigingen boden verschillende diensten aan, zoals cursussen voor moeders en zorg aan het kraambed, ziekenverzorging aan huis, verpleging van TBC-patiënten en de uitleen van verpleegartikelen. Ook organiseerde de kruisvereniging het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters. 


Foto Collectie Florence Nightingale Instituut, www.fni.nl

Schaalvergroting kruisverenigingen 

In 1980 werd de AWBZ ingevoerd, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Hierdoor vervielen bestaande subsidiestromen, zoals vanuit het rijk, de provincie en de gemeente. Schaalvergroting was nodig om te kunnen blijven bestaan en de erkenning te krijgen als AWBZ-organisatie. Daarom werden in 1985 de Regionale Kruisvereniging Midden-Brabant (stadsgewest Midden-Brabant, m.u.v. Tilburg) en de Regionale Kruisvereniging Mark en Maas (stadsgewest Breda, m.u.v. Breda) opgericht. 

Bundeling krachten kruiswerk en gezinszorg 

Vanaf 1990 stimuleert de overheid fusies van kruiswerk en gezinszorg. Dit resulteert in 1993 in een fusie van 2 kruisverenigingen en 4 organisaties voor gezinszorg Thuiszorg Midden-Brabant, later Thebe. In 2005 sluiten Mark en Maas (kruiswerk West-Brabant) en Maasmond (gezinszorg West-Brabant) zich aan bij Thebe. 

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen is maatschappelijke trend en beleid overheid 

In de jaren die volgen groeien de zorgkosten in Nederland. Vanaf 2000 komen er daarom hogere drempels om gebruik te kunnen maken van verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. De zogenoemde indicatiestelling wordt geïntroduceerd. 

Het aantal mensen dat in een verzorgings- of verpleeghuis woont neemt af, het aantal oudere mensen dat thuis blijft wonen neemt toe. Dit zorgt ervoor dat zorgaanbieders met voornamelijk Intramurale zorg voor de keuze staan of ze uitsluitend verpleeghuiszorg blijven bieden of ook thuiszorg gaan leveren. 

In 2005 fuseert stichting De Runne (Midden-Brabant, regio Zuid-Oost) met Thebe en in 2010 ODIJA (wat staat voor Oranjehaeve, De IJpelaar en Aeneas). 

Thebe wordt een groot zorgconcern in West- en Midden-Brabant en biedt alle vormen van verpleging en verzorging, zowel extra- als intramuraal. 

De transitie gaat verder 

In 2015 wordt de Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMo) ingevoerd. Er worden geen nieuwe indicaties meer afgegeven voor enkel verzorgingshuiszorg (dat verdwijnt dus). De overheid dwingt met het beleid af dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit betekent dat de vraag naar geschikte woningen, thuiszorg, diensten aan huis en welzijnsvoorzieningen in de buurt toeneemt.