Cliëntenraad

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die gebruik maken van de zorg en behandeling van Thebe.

De managers, directie en raad van bestuur hechten veel waarde aan de wensen en ideeën van alle cliënten. Omdat het onmogelijk is om met iedere cliënt persoonlijk in gesprek te gaan heeft Thebe conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) cliëntenraden ingesteld. Een afvaardiging van deze leden vormt de centrale cliëntenraad.

Binnen de Intramurale en specialistische zorg West- en Midden -Brabant heeft elke locatie een cliëntenraad. Deze cliëntenraden vaardigen één of twee leden af naar de samenwerkende cliëntenraad. Thebe Wijkverpleging West- en Midden-Brabant hebben elk een eigen cliëntenraad. Hieronder vindt u een overzicht van de cliëntenraden binnen Thebe:


Organogram cliëntenraden Thebe

Advies

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de manager, directie en/of raad van bestuur. In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is geregeld voor welke onderwerpen de zorginstelling de cliëntenraad in de gelegenheid moet stellen een advies uit te brengen.

Artikel 3 WMCZ: De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
 1. een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
 2. het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling;
 3. de gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
 4. een belangrijke wijziging in de organisatie;
 5. het benoemen van een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
 6. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van de arbeid in de instelling;
 7. de begroting en de jaarrekening;
 8. het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten.
 9. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;
 10. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg;
 11. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;
 12. wijziging van de regeling, bedoeld in WMCZ artikel 2, tweede lid, (bedoeld is hier het Reglement Cliëntenraad) en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen;
 13. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven
De zorginstelling neemt geen, van een schriftelijk door de cliëntenraad uitgebracht advies, afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover redelijkerwijs mogelijk is, tenminste eenmaal met de cliëntenraad overleg is gepleegd (Art. 4 WMCZ lid 1).

Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd onder i tot en met m, neemt de zorginstelling geen besluit dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad (Art. 4 WMCZ lid 2).

1. Klachten

De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Indien er een klacht is over de zorgverlening kan deze te allen tijde kenbaar maken. Dit kan rechtstreeks aan de zorgverleners of zorgmanager op de betreffende afdeling of door contact op te nemen met de verantwoordelijk manager of directeur. Ook kan gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling cliënten.
Vrijwilligers gezocht voor clientenraad Thebe Thuiszorg

2. Lidmaatschap cliëntenraad

Als u interesse heeft om zitting te nemen in één van de cliëntenraden binnen Thebe dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de desbetreffende cliëntenraad.

3. Contactgegevens cliëntenraden

Hieronder treft u de contactgegevens van de verschillende cliëntenraden:

Centrale Cliëntenraad Thebe

Sandrien Verhoeff, ambtelijk secretaris
Sandrien.verhoeff@thebe.nl
Thebe Bestuursbureau
Liesboslaan 2
4813 EC Breda
Tel. 088- 1171000 (secretariaat)

Cliëntenraden Intramurale en specialistische zorg West-Brabant

t.a.v. Heleen van der Heijden
heleen.van.der.heijden@thebe.nl
Postbus 9757
4801 LW Breda

Cliëntenraden Intramurale en specialistische zorg Midden -Brabant

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via de receptie van het betreffende woon-zorgcentrum. De telefoonnummers vindt u hieronder
Thebe Elisabeth 013- 531 52 00
Thebe De Clossenborch 013- 505 77 77
Thebe De Vloet  013- 523 87 00
Thebe Guldenakker 013- 531 08 00
Thebe Park Stanislaus 013- 513 93 20
Thebe Kleinschalig wonen (Midden-Brabant) 013- 513 93 20

Cliëntenraad Thebe Wijkverpeging West-Brabant

Lianne Kuijpers
lianne.kuijpers@thebe.nl
Antwoordnummer 10535
4900 WB Oosterhout

Cliëntenraad Thebe Wijkverpleging Midden-Brabant