Visie van Thebe

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

Visie van Thebe

Onze ambitie, onze visie

In onze visie is elke zorgvrager uniek, met ieder een eigen achtergrond, leefsituatie, verwachtingen en behoeften. Mensen (moeten) ervaren dat hun eigen, persoonlijke zorgbehoeften en mogelijkheden centraal staan, ook wanneer zij gebruik maken van zorg of ondersteuning door anderen, hetzij uit het informele, dan wel uit het formele circuit.

Regie ligt bij cliënt

Onze overtuiging is dan ook, dat in het samenspel tussen cliënt en hulpverlener de regie voor het eigen leven bij de cliënt ligt. Daar zetten wij maximaal op in. De hulpverlener helpt om de eigen kracht te versterken en zo nodig aan te vullen met mantelzorg en vrijwillige hulp. Pas daarna wordt, indien nodig, professionele zorg en ondersteuning ingeschakeld.

De cliënt en zijn mantelzorgers krijgen waar nodig snel duidelijkheid en toegang tot gepaste zorg en ondersteuning dankzij de professionaliteit, zelfstandigheid en daadkracht van de betrokken hulpverlener. Om dit alles soepel en goed afgestemd te laten verlopen zijn er passende (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden op alle niveaus, dicht bij de cliënt.

In eerste instantie betreft dit basiszorg in de wijk / buurt, rond de eigen woonsituatie van de cliënt. Indien zelfstandig wonen niet langer haalbaar is en de cliënt de regie voor een deel uit handen moet geven, bieden wij een veilig nieuw thuis in de directe vertrouwde omgeving. En wanneer meer specialistische zorg noodzakelijk is die niet op wijkniveau georganiseerd kan worden, moet deze professioneel, toegankelijk en goed afgestemd worden geboden.

Steeds zal er sprake zijn van een samenspel van informele en formele, professionele zorg die gericht is op versterken of behoud van de zelfstandigheid en het welzijn en op het reduceren van zorgbehoefte.

Zelfstandigheid

Ons doel is het bevorderen en behouden van de zelfstandigheid en het welbevinden van onze cliënten. Dit doen wij door hen, daar waar nodig en gewenst, professionele zorg en begeleiding te bieden waarbij wij gericht zijn op hun zelfredzaamheid en rekening houden met hun leefomgeving. We bieden onze ondersteuning altijd in overleg met cliënten en waar nodig multidisciplinair. Dit alles zo veel mogelijk met dezelfde vertrouwde zorgverleners, met de juiste deskundigheid en met passie.

Visie ontwikkelt verder

Met deze visie als uitgangspunt, zijn wij ervan overtuigd dat een ingrijpende herziening van onze zorgverlening wenselijk en mogelijk is. De komende periode zullen wij onze visie, onder andere in een aantal ‘proeftuinen’, uitwerken tot fundamenteel nieuwe zorgconcepten. Deze zullen in de praktijk worden ontwikkeld en op basis van verdere gedachtewisseling met cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners vorm krijgen. Dit interactieve proces zal leiden tot ervaringen en inzichten waarmee ook onze visie zich weer verder ontwikkelt.

Kamer van Koophandel gegevens

Thebe Holding BV
Liesboslaan 2
4813 EC Breda

KvK nr: 41105788