25 mei 2023

Thebe zoekt lid Raad van Bestuur

De raad van toezicht van Thebe komt graag in contact met kandidaten voor de functie van lid raad van bestuur.

Profiel lid Raad van Bestuur

U vormt samen met lid raad van bestuur, Agnes Klaren, en het lid raad van bestuur a.i., Jos Adriaans, een samenwerkingsgericht, complementair en collegiaal team. Het uitgangspunt hierbij is gedeeld leiderschap.

In onderling overleg en in samenspraak met de raad van toezicht komen de drie bestuurders een evenwichtige taakverdeling overeen, waarbij eenieder een deel van de zorgorganisatie (primair proces en ondersteuning) aanstuurt. De focus van het zittende lid raad van bestuur ligt daarbij op o.a. zorginhoudelijk beleid en externe contacten, het lid raad van bestuur a.i. heeft de organisatiebrede bedrijfsvoering als primair aandachtsgebied. Uw focus zal m.n. liggen op operations, de implementatie van nieuwe zorg- en organisatieconcepten en de doorontwikkeling van de zelfstandige teams. Mede afhankelijk van in- en externe ontwikkelingen en aanwezige kennis en ervaring kunnen wijzigingen in de taakverdeling worden doorgevoerd.

U voelt zich op uw plaats in een driehoofdige collegiale raad van bestuur. U beschikt over het vermogen om verbindingen aan te gaan met alle lagen in de organisatie. Met de platte organisatiestructuur met korte lijnen als uitgangspunt moedigt u vanuit een open en luisterende houding de medewerkers aan om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en stimuleert u dat zij hun professionele handelingsruimte kunnen versterken.

U herkent zich in de missie en visie van Thebe en u bent een warm pleitbezorger voor het werken volgens De Bedoeling, waarbij u oog heeft voor de grote diversiteit van cliënten en medewerkers. U ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner en betrekt hen actief bij beleid en uitvoering. U legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Resultaatgebieden

 • Als lid van de collegiale raad van bestuur zorgdragen voor het systematisch doorontwikkelen en implementeren van de toekomstvisie 2030, in verbinding met de samenleving en overeenkomstig de maatschappelijke opdracht.
 • Thebe stevig positioneren in een complexe en uitdagende omgeving met veel spelers en in dit kader relaties ontwikkelen en onderhouden als ook realiseren van stevige inhoudelijke sturing gericht op vertrouwen, inspireren, samenwerken en ook investeren in mensen.
 • Continueren van klantgerichte, kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening, zodat iedere cliënt in staat is om een betekenisvol leven te leiden en zoveel mogelijk zelfredzaam is in een steeds meer digitale samenleving.
 • Er voor zorg dragen dat de interne organisatie van Thebe meebeweegt met de ontwikkelingen in de zorgvraag, zodat Thebe ook in de toekomst topzorg kan blijven garanderen.
 • Initiatieven nemen voor het aanscherpen van het organisatiemodel, met als basis eigenaarschap en onderlinge samenwerking tussen bestuur/management en professionals in het primaire zorgproces.
 • Realiseren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen en hiertoe implementeren van bewezen technologische innovaties als ook innovaties op organisatorisch gebied, zodat Thebe aan de cliëntvraag van morgen kan blijven voldoen binnen de beschikbare middelen.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.
 • Proactief inspelen op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en samen met de HR-discipline realiseren van een aantrekkelijk HR-beleid, met de focus hierbij m.n. op stimulerende leiderschapsprogramma’s, het opleiden van zorgprofessionals, duurzame inzetbaarheid van medewerkers alsmede aandacht voor vitaliteit van medewerkers.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Samen met de managers sturen op versterking van de executiekracht, slagvaardigheid en eigenaarschap van de zelfstandige teams.
 • In overleg met de collega’s in de raad van bestuur vertegenwoordigen van Thebe in netwerken en in contacten met externe stakeholders. Actief de samenwerking aangaan met gemeenten, ketenpartners, zorgverzekeraars en woningcorporaties.
 • Bewaken en stimuleren van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de OR, CR en VAR in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Functie-eisen

 • Ervaring op bestuursniveau of directieniveau met een breed samengestelde portefeuille in een grote en complexe organisatie, ervaring in een organisatie in het sociaal domein en/of zorgorganisatie is een vereiste.
 • Academisch werk- en denkniveau b.v. op gebied van bedrijfskunde, HR of gezondheidswetenschappen.
 • Ruime veranderkundige expertise en ervaring met het sturing geven aan en implementeren en borgen van complexe transitie- en veranderingstrajecten. In staat om de zorg én beter én doelmatiger te laten functioneren om zo aan de vraag naar zorg te kunnen blijven voldoen.
 • Heeft een duidelijke visie op de (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen en is in staat om een toekomstgerichte visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, in staat om bewezen nieuwe concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
 • Goed gevoel voor marketing en communicatie en inzicht in de competitieve ontwikkelingen in de marktomgeving van Thebe.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Toegankelijke persoonlijkheid, empathisch, benaderbaar, zichtbaar aanwezig voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers.
 • Verbinder en teamplayer, zet zich met hart en ziel in om samen meer mogelijk te maken.
 • Besluitvaardige en praktisch ingestelde visionair, analytisch en beschouwend.
 • Goed gevoel voor verhoudingen, omgevingssensitief.
 • Flexibel en veerkrachtig, blijft ook bij tegenslag effectief presteren.
 • Relativeringsvermogen, zelfinzicht, gevoel voor humor op het juiste moment.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens.

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA
T: 0850 – 734 710

Over Thebe

Thebe bestaat ruim 100 jaar en blijft ook de komende 100 jaar actief meebewegen in de snel veranderende wereld van de zorg. Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant en biedt daarnaast (specialistische) zorg in 25 woonzorgcentra in de regio. Naast de onverminderde aandacht voor de cliënten zullen de (dubbele) vergrijzing, het structurele personeelstekort, nieuwe technologieën en andere financieringsvormen een beroep doen op de ontwikkelkracht van de organisatie.

Thebe verleent jaarlijks zorg aan circa 10.000 cliënten en heeft ongeveer 4.400 medewerkers in dienst. Er zijn daarnaast ongeveer 1.400 vrijwilligers werkzaam. De omzet is ruim € 250 miljoen. Thebe is financieel gezond en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in medewerkers, zorginnovatie, vastgoed en continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid.

De medewerkers vormen de kern van Thebe en de relatie tussen de cliënt en de medewerkers is waar het om draait. De deskundige inbreng van de medewerkers is bij Thebe essentieel bij het bepalen van het beleid.

De Bedoeling van Thebe

Wij zijn Thebe, professionals en vrijwilligers in de zorg. Zorgverbeteraars. Aanpakkers. Loslaters. Samenwerkers. Wij staan voor professionele zorg en leggen de nadruk op zelf, thuis & technologie.

De Bedoeling is dat... onze zorgverlening u helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het liefst zonder, maar altijd met zo min mogelijk professionele zorg. Dit realiseren we samen met u, uw naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en met andere professionals. 

Kortom, het is onze Bedoeling dat u uw eigen leven blijft leiden, waar u ook woont. Als u zorg nodig heeft die wij écht niet kunnen bieden in uw thuissituatie, dan kan het wonen op een van de woonzorglocaties van Thebe uitkomst bieden. Hier is het leven net als thuis.

Toekomstvisie 2030

Innoveren, ondernemen, investeren en transformeren. Dat is wat de zorg nu en in de toekomst te doen staat om betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk te blijven voor de maatschappij, de burgers in het werkgebied van Thebe, haar (toekomstige) klanten en cliënten én medewerkers. In de toekomst ontstaan steeds meer verschillen tussen cliënten, komen er nieuwe aanbieders (waaronder particuliere initiatieven van allerlei aard), nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening (met name digitaal / e-health) en nieuwe verdienmodellen.

Om in 2030 nog steeds zorg te kunnen verlenen aan de meest kwetsbare mensen moet er wel nog het een en ander gebeuren. De zorgprofessionals moeten nieuwe vaardigheden leren, andere talenten aanboren en anders, slimmer en meer samenwerken. Binnen en buiten Thebe. De focus zal hierbij liggen op de volgende vijf thema’s:

 • De zorg die wij verlenen: we maken keuzes in de zorg die we wel en niet verlenen.
 • Digitale zorg en innovatie (toepassen): ons werk wordt prettiger en makkelijker met de inzet van technologie; waar het kan helpt technologie om slimmer zorg te leveren, of mensen dingen zelf te laten doen.
 • Passende zorg en zelfredzaamheid: we organiseren de zorg samen met mensen en hun netwerk.
 • Wonen en zorg: alle zorg vindt thuis plaats, of op de woonzorg-locaties: net zoals thuis.
 • Thebe als team: een divers team vól talenten, dat klaar is voor de toekomst!

Organisatiestructuur, collegiale raad van bestuur

De driehoofdige raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de zorg, de medewerkers, de middelen en de processen. De raad van bestuur heeft ook directe aandacht en verantwoordelijkheid voor het primaire proces. De raad van bestuur werkt als collegiaal team en op basis van gelijkwaardigheid samen en straalt met elkaar eenheid van bestuur uit. De bestuurders vullen als geheel en ieder voor zich hun verantwoordelijkheid in en dragen zorg voor een goede samenwerking binnen het team. Samenwerkingsgerichtheid, openheid en transparantie zijn hiervoor randvoorwaardelijk. Bestuurders leggen gezamenlijk en individueel verantwoording af aan de raad van toezicht.

Alle drie de leden van de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor het eigen functioneren en het functioneren van het topteam als geheel. Afhankelijk van het inhoudelijke dossier fungeren zij als boegbeeld voor de organisatie. De koers van de organisatie wordt gezamenlijk bepaald en uitgedragen, zowel binnen als buiten de organisatie. Alle bestuursleden hebben een zichtbare rol naar binnen en naar buiten. Zij bevragen elkaar, dagen elkaar uit en zijn in staat problematieken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. De raad van bestuur van Thebe en de raad van toezicht werken in constructieve dialoog met elkaar samen.

Thebe kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur en werkt met zelfstandig werkende teams die een duidelijke teamopdracht hebben met eigen ruimte en verantwoordelijkheid. De medewerker van Thebe is vakbekwaam en oprecht geïnteresseerd in de mens. De professionele relaties zijn gebaseerd op transparantie, respect en vertrouwen. De aansturing van de zelfstandig werkende teams wordt gedaan door 40 (zorg)managers, waaronder ook de managers van de ondersteunende diensten vallen. Zij rapporteren allemaal rechtsreeks aan de raad van bestuur.

De cliëntenraad is goed op de hoogte van wat er leeft bij cliënten. Regelmatig spreekt zij daarover met de raad van bestuur en geeft haar advies. Ook de verpleegkundige en verzorgende advies raad en de ondernemingsraad voeren regelmatig overleg met de raad van bestuur.

Meer informatie over feiten en cijfers (o.a. jaarverslag en het jaarkwaliteitsplan) vindt u hier

Informatie over de toekomstvisie 2030, met een beeldimpressie van De Bedoeling, is te vinden op www.toekomstvanthebe.nl.