Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Via deze pagina informeren wij u over de Wet zorg en dwang. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw zorgcoördinator

 1. Links naar informatiebrochures WZD
 2. Wat betekent de Wet Zorg en Dwang?
 3. Wzd-functionarissen
 4. Recht op inspraak
 5. Recht op een vertegenwoordiger
 6. Recht op een cliëntvertrouwenspersoon voor zaken rondom onvrijwillige zorg
 7. Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon Wzd
 8. Klachtrecht
 9. Andere vragen?
 10. Huisregels
 11. Rechten van uw vertegenwoordiger

LINKS NAAR INFORMATIEBROCHURES WZD

Wat betekent de Wet Zorg en Dwang?

Deze wet gaat over onvrijwillige opname van en (onvrijwillige) zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Deze wet beschermt uw rechten als u onvrijwillige zorg ontvangt.

Onvrijwillige zorg is zorg waartegen een cliënt of een vertegenwoordiger zich verzet. Deze zorg mag alleen worden ingezet wanneer het niet toepassen hiervan ernstig nadeel voor de cliënt zelf, de huisgenoten of de omgeving geeft.

Onder ernstig nadeel wordt bijvoorbeeld verstaan: zelfverwaarlozing, agitatie, agressie (of het oproepen daarvan bij andere cliënten).

De Wet benoemt zorgvuldigheidseisen en beschermt de rechten van personen die onvrijwillige zorg ontvangen. Hiervan is sprake wanneer een cliënt met dementie (en gelijkgestelde aandoeningen) onvrijwillige zorg wordt geboden om ernstig nadeel te voorkomen.

Onvrijwillige zorg en zorgplan

Binnen Thebe wordt in principe zo min mogelijk onvrijwillige zorg toegepast. Soms is het echter nodig om ernstige nadeel voor de cliënt te voorkomen. De Wzd bepaalt, dat onvrijwillige zorg alleen mag worden toegepast na een zorgvuldige multidisciplinaire beoordeling volgens het Wzd-stappenplan. Dus alleen in uiterste situaties en na een zorgvuldige procedure kan worden overgegaan tot de inzet van onvrijwillige zorg.

Alle zorg ook de onvrijwillige zorg wordt beschreven in het zorg-/behandelplan. Hierin staat beschreven het doel van de onvrijwillige zorg en welk nadeel hiermee wordt voorkomen.

De cliënt/ cliëntvertegenwoordiger wordt betrokken bij te maken afwegingen en de stappen in het Wzd stappenplan. Belangrijk is dat alle alternatieven worden benoemd en overwogen en dat er gekozen wordt voor passende zorg die het minst ingrijpend is voor de cliënt. De onvrijwillige zorg wordt volgens vastgestelde termijnen in het Wzd stappenplan periodiek geëvalueerd - het initiatief hiertoe ligt bij de Wzd zorgverantwoordelijke. De onvrijwillige zorg stopt wanneer deze niet meer noodzakelijk is.

De rol van Wzd- zorgverantwoordelijke wordt ingevuld door de afdelingsarts samen met de verpleegkundig specialist.

Wzd-accommodatie

Een Wzd accommodatie is een geheel of deels gesloten locatie, waar meerdere cliënten met dementie verblijven.

Juridische status

Voor opname op een Wzd-accommodatie heeft een beoordeling plaatsgevonden door het CIZ. Wanneer een cliënt niet in staat is om aan te geven of hij/zij wel of niet opgenomen wil worden (en ook geen verzet aangeeft tegen de opname) dan geldt Wzd art. 21. Soms komt voor dat een cliënt verzet aangeeft tegen een opname. Wanneer een opname toch noodzakelijk wordt geacht, dan wordt via de rechter een rechterlijke machtiging (RM) afgegeven of in uitzonderlijke gevallen een inbewaringstelling (IBS) door de burgemeester. Een opname met artikel 21 is een onvrijwillige opname. Indien er sprake is van een RM of een IBS wordt van een gedwongen opname gesproken.

 

Wzd-functionarissen

De Wzd-functionarissen, specialisten Ouderengeneeskunde, houden toezicht op de uitvoering van de Wzd en informeren de Inspectie voor de gezondheidszorg bij signalen. Wzd-functionarissen voor de locaties in de regio West-Brabant zijn: J.C. Kraan BIG-nummer 69913345001 en C.A.E Peeters (BIG-nummer 69061122325. Wzd-functionaris voor de locaties in de regio Midden-Brabant zijn: A. de Kinkelder (BIG-nummer 19042669701) en N.C. de Bruin (BIG-nummer 39031032501).

Als u met de Wet Zorg en Dwang te maken krijgt, heeft u de volgende rechten:

Klachtrecht

Een cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger heeft het recht om een klacht in te dienen over de uitvoering van de wet Wzd. Deze klacht kan worden ingediend door de cliënt zelf, of door de cliëntvertegenwoordiger. U kunt zich hierbij laten bijstaan door de Wzd cliëntvertrouwenspersoon. Zaken waarover de cliënt binnen het klachtrecht van de Wzd een klacht kan indienen zijn:

 • de beslissing, dat de cliënt wilsonbekwaam is
 • de beslissing over een behandeling / het toepassen van OVZ

Voor vragen ten aanzien van de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de behandelend arts of de zorgcoördinator of eventueel tot de Wzd-functionaris. Uw zorgcoördinator of behandelend arts weet wie dat is.

Andere vragen?

Heeft u andere vragen, problemen of klachten die met onze zorg- en dienstverlening te maken hebben, maar niet specifiek met onvrijwillige zorg? Daarvoor kunt u bij onze eigen cvp terecht. Meer informatie vindt u hier.

Recht op inspraak

In de wet zijn bepalingen opgenomen om u zoveel mogelijk zelf de regie over uw leven te geven. Dat betekent onder meer:

 • dat u zoveel mogelijk zelf moet kunnen beslissen
 • dat de inzet van onvrijwillige zorg zoveel mogelijk moet worden voorkomen en beperkt en alleen ingezet als dit echt niet anders kan en steeds na zorgvuldige afweging
 • dat u wordt geïnformeerd over het opnemen van onvrijwillige zorg in uw zorgplan en dat u aanwezig mag zijn bij de overleggen hierover.

Recht op een vertegenwoordiger

In principe beslist u zelf. Als u een bepaald besluit echter niet meer zelf kunt nemen, dan wordt de cliëntvertegenwoordiger bij de besluitvorming betrokken en kan uw vertegenwoordiger namens u beslissen. Dit gebeurt volgens de onderstaande volgorde

De in volgorde bovenstaande vertegenwoordiger gaat ‘voor’ op de categorie daaronder:

 • Een door de rechtbank benoemde vertegenwoordiger: bv. mentor, bewindvoerder of curator.
 • Indien de cliënt zelf iemand schriftelijk heeft gemachtigd om zijn/haar belangen te behartigen.
 • Indien de twee hiervoor genoemde, beiden niet aan de orde zijn dan is de echtgenoot of levensgezel de eerst aangewezen wettelijk vertegenwoordiger.
 • Wanneer deze niet aanwezig is of deze taak dit niet (meer) kan, dan zal een ander familielid: ouder, kind, broer of zus als wettelijk vertegenwoordiger optreden.

Degene die optreedt als cliëntvertegenwoordiger wordt als wettelijk vertegenwoordiger vastgelegd in zorgplan/ dossier. Deze neemt de beslissingen namens de cliënt, zoals deze het zelf besloten zou hebben.

Wij bespreken bij opname met u, wie uw vertegenwoordiger is. Als er niemand is, die als uw vertegenwoordiger optreedt, terwijl dit wel noodzakelijk is, zal Thebe de rechter vragen om een mentor voor u te benoemen.

Rechten van uw vertegenwoordiger

Uw vertegenwoordiger heeft dezelfde rechten als u en heeft het recht:

 • Om betrokken te worden bij de beslissingen over (onvrijwillige) zorg;
 • Geïnformeerd te worden over de zorg en keuzes;
 • Aanwezig te zijn bij het overleg over het opnemen van onvrijwillige zorg in uw zorgplan;
 • Op ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon;
 • Om een klacht in te dienen.

Daarnaast heeft uw vertegenwoordiger:

 • Recht op inzage in die delen van uw dossier, dat gaat over de onderwerpen waarop u wilsonbekwaam bent.

Recht op een Wzd cliëntvertrouwenspersoon voor zaken rondom onvrijwillige zorg

U heeft recht op ondersteuning door een cliëntvertrouwenspersoon bij al uw vragen, problemen en klachten die met onvrijwillige zorg te maken hebben. De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon staat u bij en denkt met u mee. De cliëntvertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen op verschillende momenten in de zorg- en dienstverlening:

 • Bij de verschillende stappen van het stappenplan;
 • Bij het toepassen van onvrijwillige zorg;
 • Bij een onvrijwillige opname;

Deze cliëntvertrouwenspersoon werkt niet voor Thebe, maar is onafhankelijk. Indien u dat wilt geven wij uw gegevens door aan de cliëntvertrouwenspersoon, zodat deze contact met u op kan nemen. U of uw vertegenwoordiger kan ook zelf contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon Wzd:

Voor cliënten van in de regio Thebe West-Brabant is de heer Gijs van den Bosch van het LSR de cliëntvertrouwenspersoon Wzd:
Gijs van den Bosch
LSR - landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
T 088-2015920 | M 06-15 50 75 61
G.vandenBosch@hetlsr.nl

Voor cliënten van in de regio Thebe Midden-Brabant is mevrouw Corine Gerritsen van Adviespunt Zorgbelang de cliëntvertrouwenspersoon Wzd:

Corine Gerritsen
Zorgbelang Brabant | Zeeland
T: 088 - 929 40 99 | M: 06 - 42 18 94 15
cgerritsen@zorgbelang-brabant.nl

Voor de locaties Elisabeth en Park Stanislaus is mevrouw Petra Albers van Adviespunt Zorgbelang de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd:

Petra Albers
Zorgbelang Brabant | Zeeland
T: 088 – 929 40 99 | M: 06 - 42 19 66 95
palbers@zorgbelang-brabant.nl                                                               

Als u niet weet, bij welke cliëntvertrouwenspersoon u terecht kunt, kunt u dit navragen bij de zorgverantwoordelijke. Indien u dat wilt geven wij uw contactgegevens door aan de cliëntvertrouwenspersoon, zodat deze contact met u op kan nemen.

 

Klachtrecht

De Wet zorg en dwang heeft ook een eigen klachtenregeling voor klachten over onvrijwillige zorg en opname. Deze klachtenregeling is onder meer van toepassing op klachten over:

 • het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
 • besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties;
 • klachten over de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een cliënt;
 • klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris.

U kunt met deze klachten terecht bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg, te bereiken via: Email: info@kcoz.nl

Telefoon: 085 – 077 2060 Meer informatie en de klachtenregeling vindt u op de website van de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg: www.kcoz.nl

Huisregels – veilige leef- en woonomgeving

Op een Wzd accommodatie/afdeling gelden de algemene huisregels zoals voor deze voor de gehele locatie gelden. Daarnaast gelden er specifieke huisregels zoals de gesloten (voor)deur, het omgaan met gevaarlijke voorwerpen, toegang tot algemene ruimtes, tuin en buitenruimte.

Om gevaarlijke situaties en/of letsel bij cliënten te voorkomen wordt aandacht gegeven aan een veilige woonomgeving. Dit betekent dat (mogelijk) gevaarlijke voorwerpen veilig worden opgeborgen in afgesloten ruimtes of kasten. Dit geldt zowel voor de openbare ruimtes, als voor de kamer of het appartement van de cliënt.

Hierbij te denken aan afspraken omtrent

 • opbergen van scherpe voorwerpen zoals scharen en messen
 • bijtende gevaarlijke stoffen bijv. schoonmaakmiddelen; vaatwasser- en chloortablet
 • roken en rookgerei

In het persoonlijke cliëntzorgplan worden specifieke passende afspraken vastgelegd en ter ondersteuning aan de cliënt voor veilig wonen.

Hierbij te denken aan bijv.

 • omgaan met persoonlijke cosmeticaproducten, zoals shampoo, crèmes of make-up en steradent tabletten
 • afspraken omtrent roken (rookgerei en vuur)
 • bezoek aan binnentuin en/of het naar buiten gaan

Ook is het van belang dat er geen giftige planten worden meegebracht naar de (huis)kamer en de afdelingen. Voorbeelden van giftige planten zijn o.a. de kerstster, hyacint, oleander, sleutelbloem, christusdoorn, clivia, gatenplant en klimop (hedera helix).