Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel. De leden van de OR mogen meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering, instemming of initiatief invloed hebben op de bedrijfsvoering. Zo kan deze raad een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de organisatie.

Een ondernemingsraad (OR) overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Hierbij heeft de OR recht op alle informatie die nodig is om haar werk goed te doen. De OR heeft adviesrecht voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. En instemmingsrecht voor besluiten die over personele regelingen gaan. Ook kan de OR initiatief nemen om zelf onderwerpen onder de aandacht te brengen die belangrijk zijn.

De OR stimuleert dat:

  • er voldoende overleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • regels voor arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
  • er gelijke behandeling en beloning voor medewerkers is;
  • een onderneming of organisatie mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond in dienst neemt.

Aantal zetels

De OR van Thebe heeft 19 zetels, waarvan 15 geoormerkt (6 voor intramurale medewerkers, 5 voor medewerkers uit de wijkverpleging en 4 voor medewerkers van de ondersteuning). Als medewerkers tussentijds de OR verlaten, komen deze plaatsen vrij voor toehoorders. Dit zijn mensen die bij de vergadering alleen de rol hebben om te luisteren. Zij mogen niet actief meedoen met de vergaderingen. Bij de volgende verkiezingen kan een toehoorder besluiten zich verkiesbaar te stellen en zo lid te worden van de OR.